IP address 93.120.174.163
Latitude 56.3327
Longitude 44.0012
Country Russia
Region Nizhny Novgorod Oblast
City Nizhniy Novgorod
Organization Rostelecom