IP address 5.34.48.184
Latitude 50.2962
Longitude 57.1763
Country Kazakhstan
Region Aktyubinskaya Oblast'
City Aktobe
Organization 2Day Telecom LLP