IP address 5.3.214.183
Latitude 56.3327
Longitude 44.0012
Country Russia
Region Nizhny Novgorod Oblast
City Nizhniy Novgorod
Organization ER-Telecom