IP address 5.164.206.5   CHANGE
Latitude 56.3327
Longitude 44.0012
Country Russia
Region Nizhny Novgorod Oblast
City Nizhniy Novgorod
Organization ER-Telecom