IP address 178.90.227.106   CHANGE
Latitude 50.2962
Longitude 57.1763
Country Kazakhstan
Region Aktyubinskaya Oblast'
City Aktobe
Organization JSC Kazakhtelecom